hotro@tgmss.com       028 668 44 967       0978 752 888 - 0932 711 670
     
Với nhứng tính năng đã có sẵn, mọi việc thật dễ dàng

Cung cấp cho bạn đầy đủ công cụ để xây dựng và quản lý việc bán hàng

Quản lý sản phẩm

Quản lý tồn kho

Quản lý tồn kho các sản phẩm bán, dễ dàng cập nhật tồn kho, tự động thay đổi tồn kho khi mua hàng hoặc xử lý đơn hàng.

Các phiên bản của sản phẩm

Thanh toán online thông qua cổng thanh toán Smartlink đảm bảo an toàn cho các giao dịch của bạn.

quan ly san pham

Không giới hạn sản phẩm

Không có bất kì giới hạn nào về loại sản phẩm bạn có thể đăng bán.

Thêm nhiều hình ảnh cùng lúc

Bạn có thể đăng thêm nhiều hình ảnh vào sản phẩm cùng lúc.

Xuất / Nhập dữ liệu

Nhập hoặc xuất dữ liệu về sản phẩm, có thể sử dụng file .csv hoặc Excel .xls

Phân loại sản phẩm

Phân loại sản phẩm theo nhiều tiêu chí khác nhau: loại sản phẩm, nhà cùng cấp, ngành hàng... và có thể tự lọc sản phẩm trong nhóm sản phẩm.