hotro@tgmss.com       028 668 44 967       0978 752 888 - 0932 711 670
     
Với nhứng tính năng đã có sẵn, mọi việc thật dễ dàng

Cung cấp cho bạn đầy đủ công cụ để xây dựng và quản lý việc bán hàng

Quản lý cửa hàng

Lưu trữ thông tin khách hàng

Thông qua việc ghi nhận thông tin và lịch sử mua hàng của khách, bạn có thể hiểu khách hàng và đưa ra các chươg trình khuyến mãi phù hợp.

Tài khoản khách hàng

Khuyến khích khách hàng đặt hàng nhanh bằng cách không yêu cầu tài khoản mua hàng.

quan-ly-cua-hang

Mẫu email gửi cho khách hàng

Tùy ý chỉnh sửa các mẫu email gửi cho khách hàng khi mua hàng, giao hàng...

Hoàn trả

Hoàn trả một phần hoặc toàn bộ đơn hàng, xử lý về tồn kho khi hoàn trả đơn hàng.

Xử lý đơn hàng

Xử lý một hoặc nhiều đơn hàng cùng lúc, chuyển đơn hàng đến nhà vận chuyển, giao hàng…