hotro@tgmss.com       028 668 44 967       0978 752 888 - 0932 711 670
     
Với nhứng tính năng đã có sẵn, mọi việc thật dễ dàng

Cung cấp cho bạn đầy đủ công cụ để xây dựng và quản lý việc bán hàng

Báo cáo & thống kê

Quản lý chung

Màn hình quản lý chung có thể thống kê về doanh số, đơn hàng, traffic vủa website giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn để bán hàng

Google analytics

Google analytics hoạt động trên website của bạn giúp theo dõi traffic, nguồn đến web site, người dùng...

Quản lý sản phẩm

Báo cáo về sản phẩm

Phân tích và đem lại góc nhìn về mức tăng trưởng của cửa hàng. Xem sản phẩm nào đang bán chạy và sản phẩm nào không

Nâng cấp tự động

Khi có những chức năng mới hay nâng cấp chức năng đang chạy, Haravan giúp bạn tự động nâng cấp để có thể trải nghiệm ngay lập tức.

Xuất dữ liệu báo cáo

Các báo cáo có thể được lưu về máy dưới dạng file Excel để bạn thuận tiện xử lý, lưu trữ

Phân loại sản phẩm

Phân loại sản phẩm theo nhiều tiêu chí khác nhau: loại sản phẩm, nhà cùng cấp, ngành hàng... va có thể tự lọc sản phẩm trong nhóm sản phẩm.