hotro@tgmss.com       028 668 44 967       0978 752 888 - 0932 711 670
     
Với nhứng tính năng đã có sẵn, mọi việc thật dễ dàng

Cung cấp cho bạn đầy đủ công cụ để xây dựng và quản lý việc bán hàng

Kho ứng dụng

Những ứng dụng giúp tăng lượng người biết đến cửa hàng, tăng đơn hàng và giá trị đơn hàng và cung cấp thêm giải pháp giúp bạn quản lý cửa hàng tốt hơn

  • Ứng dụng về Bán hàng

    Những ứng dụng giúp bạn phát triển kinh doanh, bán sản phẩm nhiều hơn và tăng doanh thu cho mỗi đơn hàng ...

  • Ứng dụng về Quảng cáo

    Những ứng dụng giúp bạn Thu hút khách hàng mới, tăng doanh thu, cải thiện và duy trì khách hàng ...